Thánh Kinh Thần Học Viện » Tuyển Sinh

Tuyển Sinh


 • Tuyển Sinh

  Thánh Kinh Thần Học Viện đánh giá ứng viên dựa trên tư cách tín hữu, thành quả học tập, và sự xác nhận của Hội Thánh. Viện mong muốn có những Cơ Đốc nhân tốt nhất, với một đức tin mạnh mẽ nơi Chúa Jêsus để huấn luyện cho công tác phục vụ. Dù những khiếm khuyết về tư cách có thể được bồi dưỡng qua ảnh hưởng của trường lớp, nhưng điều nầy cần được thực hiện trước khi ghi danh để tránh những nan đề cho Viện hoặc cho các sinh viên khác.

  Chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, quốc tịch, phái tính, hay tàn tật đều không ảnh hưởng trong việc nhập học tại Thánh Kinh Thần Học Viện.

 • Tiến Trình Nhập Học

  Ứng viên ghi danh cho một chương trình có cấp bằng tại Thánh Kinh Thần Học Viện phải hoàn tất các thủ tục sau:

  1. Đơn Xin Nhập Học
  2. Ảnh 2×2
  3. Lệ Phí Nhập Học $30 (không bồi hoàn)
  4. Giấy Khai Sinh
  5. Giấy Hôn Thú (nếu đã lập gia đình)
  6. Kinh Nghiệm Đời Sống Cơ Đốc
  7. Kinh Nghiệm Chức Vụ (nếu đang phục vụ Chúa)
  8. Giấy Giới Thiệu của Mục Sư
  9. Giấy Giới Thiệu của Cá Nhân
  10. Giấy Giới Thiệu của Giáo Sư (dành cho chương trình Cao Học)
  11. Học Bạ: __(Trung Học); __(Cử Nhân); __(Cao Học)
  (Dùng mẫu đơn Xin Chuyển Học Bạ để xin các trường ứng viên đã/đang học gởi thẳng học bạ về Viện)
  12. Văn Bằng: __(Trung Học); __(Cử Nhân); __(Cao Học)

  Văn phòng Viện sẽ xem xét kinh nghiệm Cơ Đốc của ứng viên, sự kết ước và cá tánh, năng lực học vấn được thể hiện qua các thành quả học tập, cũng như sự giới thiệu của Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh địa phương. Sau khi duyệt xét và quyết định, Văn phòng Viện sẽ thông báo cho ứng viên. Trong một số trường hợp, ứng viên có thể được Văn phòng gọi đến phỏng vấn trước khi quyết định.

 • Thông Tin Tài Chánh

  Lệ Phí:

     - Lệ phí nhận học: $30.00 (không bồi hoàn)
     - Lệ phí ghi danh cho mỗi mùa học: $20.00

  Học Phí:

     - Bậc đại học: $240/môn học
     - Bậc cao học: $300/môn học

 • Các Mẫu Đơn

  Đơn Xin Nhập Học

  *Quý vị cần có phần mềm Adobe Reader để đọc. Tải miễn phí tại đây.