Thánh Kinh Thần Học Viện » Khóa Mùa Đông 2016

05
NOV
2015

Khóa Mùa Đông 2016

THỜI KỲ CUỐI CÙNG I

THEO 612 – The End Times I (3) Rev. Nguyễn Anh Tài

Môn học nghiên cứu về mục đích Vương quốc rộng lớn của Ðức Chúa Trời và những biến cố tương lai liên hệ đến số phận của những cá nhân và lịch sử, bao gồm sự tái lâm của Ðấng Christ, triều đại Thiên hy niên, sự sống lại, sự phán xét và trạng thái đời đời theo sự nghiên cứu giải kinh sách Ða-ni-ên và sách Khải-huyền. Vai trò chính yếu của Hội Thánh, sự khởi đầu, bản chất của một sinh thể lẫn một tổ chức, những lễ nghi, nơi chốn và sứ mạng trong chương trình của Ðức Chúa Trời.

Môn nhiệm ý cho tất cả các chương trình có học vị.

THÁNH KINH NHẬP MÔN

BIBL 200 – Bible Introduction(3) Rev. Nguyễn H. Chính

Môn học tổng quan về những lãnh vực của sự giới thiệu tổng quát và đặc biệt, bao gồm sự linh cảm, sự công nhận Thánh Kinh, sự chuyển biến của bản văn Kinh Thánh từ nguyên bản đến các bản dịch hiện đại, và sự khảo sát những vấn đề phê bình chính liên quan đến Kinh Thánh nhằm cung cấp cho sinh viên nắm vững vấn đề biện giáo về niềm tin Cơ Ðốc.

A survey of the areas of general and special introduction that include inspiration, the canon of Scripture, the trans- mission of the biblical text from the original writings to the many modern versions, and an examination of the major critical questions concerning the Bible that provide the student with an apologetic for the Christian faith.

Môn nhiệm ý cho tất cả các chương trình có học vị.

GIẢI NGHĨA SÁCH SÁNG THẾ KÝ

BIOT 402 – Interpreting Genesis (3) Rev. Hồ Thế Nhân

Môn học giới thiệu và giải nghĩa sách Sáng thế ký, xem xét những nan đề đặc biệt về giải kinh, những vấn đề về Kinh Thánh và khoa học, cùng những bối cảnh lịch sử, văn hóa và khảo cổ học.

Besides presenting an interpretation of the book and examining specific exegetical problem; the course introduces the student to the issues of the Bible and sciences; historical, cultural and archaeological backgrounds.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH THÁNH

BIBL 212 – Bible Study Methods (3) Rev. Hồ Thế Nhân

Môn học giới thiệu phương pháp học Kinh Thánh với những bươcù quan sát, giải thích, áp dụng, và tương liên. Ðặc biệt chú ý vào cách sử dụng các bản dịch Kinh Thánh và các phương tiện khác để nghiên cứu Kinh Thánh cách hữu hiệu.

A study of the methods of independent, devotional Bible Study. Attention is given to the use and misuse of Bible translations and to tools for effective Bible study.

Môn bắt buộc cho các chương trình có học vị.

HÌNH THÀNH ÐỜI SỐNG THUỘC LINH*

THEO 261/561 Spiritual Formation (3) Rev. Donald Phan

The nature and process of spiritual formation is examined from a biblical perspective. Special attention is given to building accountable relationships with God and others, developing one’s spiritual disciplines, and pursuing a well- balanced life. This course equips the student to assimilate the truths of Scripture into his/her personal life .

This is a required course for all degree programs.

HỘI THÁNH TĂNG TRƯỞNG

MISS 310/610 – Church Growth (3) Rev.Nguyễn Anh Tài, Rev.Hồ Thế Nhân, Rev.Trần Nghĩa, Rev.Nguyễn Kỳ Phú

Môn học hhảo cứu những nguyên tắc căn bản của những lý thuyết tăng trưởng Hội Thánh khác nhau, bao gồm những phong trào nhân loại, những đơn vị thuần nhất, những dân tộc choná g đối và tiếp nhận .

An examination of the basic principles of different Church growth theories, including people movements, homogeneous units, resistant and receptive peoples.

Môn bắt buộc cho chương trình BCMin, BTh, MCMin, và nhiệm ý cho các chương trình có học vị khác.

BUỔI KHAI GIẢNG – Orientation

Xin mời quý bạn Sinh viên sắp đặt đến sớm một ngày trước khoá học để gặp matë và thông công với các giáo sư, cùng tham dự buổi cầu nguyện đầu khóa học lúc 7:30 tối thứ Hai, 04/01/2016, tại Lễ Ðường của Thánh Kinh Thanà Học Viện (314 S. Brookhurst Street, Anaheim CA)


THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN
314 S. Brookhurst Street
Anaheim, CA 92804
(714) 491-0366

Đơn Ghi Danh: (click below to view / download)